سایر اقشار

الف مدارك لازم جهت صدوراوليه
 
1- اصل وكپي صفحات اول ودوم شناسنامه سرپرست (در صورت توضيحات كپي از صفحه توضيحات الزامي است)
2- اصل و كپي صفحه اول شناسنامه همسر و فرزندان و افراد تبعي(در صورت توضيحات كپي از صفحه توضيحات الزامي است)
3- تكميل فرم بيمه نامه (ثبت شماره و تاريخ تكميل الزامي است)براي افرادتحت پوشش و سرپرست / تكميل فرم تبعي 3 براي افراد مشمول
4- تاييد سازمان مربوطه
5- كنترل پرداخت بيمه به ازاي افراد خانواده
6- فيش پرداختي بابت هزينه چاپ دفترچه براي هر بيمه شده
7- يك قطعه عكس 4*3 بيمه شده جديد ( بالاي 2 سال )
8- اصل شناسنامه فرزندان پسر بالاي 18 سال و دختر بالاي 15 سال
9- شماره ملي براي كليه افراد اصلي و تبعي
10- كد پستي
11- گواهي تحصيلي معتبر براي فرزندان پسر بالاي 22 سال تا سن 25 سالگي مشمول تبعي يك/ مدارك محجوريت و يا از كار افتادگي براي فرزندان پسر بالاي 22 سال مشمول تبعي يك
 

ب- مدارك لازم جهت تعويض و تمديد
 
1- آخرين جلد دفترچه
2- يك قطعه جديد عكس 4×3 براي بيمه شده بالاي دو سال( در صورت لزوم)
3-تائيد سازمان مربوطه
4-كد پستي( در صورت لزوم)
5- شماره ملي( در صورت لزوم)
6- اصل شناسنامه فرزندان پسر بالاي 18 سال و دختر بالاي 15 سال
       7- گواهي تحصيلي معتبر براي فرزندان پسر بالاي22 سال تا سن 25 سالگي مشمول تبعي يك/ مدارك محجوريت ويا از كار افتادگي براي  فرزندان پسر بالاي 22سال مشمول تبعي يك
 

ج- مدارك لازم جهت صدور المثني
 
1- تكميل فرم در خواست دفترچه المثني توسط اداره مربوطه
2- يك قطعه عكس 4×3 براي بيمه شده بالاي 2 سال( در صورت لزوم)
3- فيش پرداختي بابت هزينه چاپ دفترچه براي هر بيمه شده
4- شماره ملي
5- كد پستي( در صورت لزوم)
6- در صورت درخواست المثني براي فرزندان پسر بالاي 18 سال و دختر بالاي 15 سال و افراد تبعي 2 و 3 اصل و تصوير صفحه اول شناسنامه الزامي است.
       7- گواهي تحصيلي معتبر براي فرزندان پسر بالاي22سال تا سن 25 سالگي مشمول تبعي يك/ مدارك محجوريت و يا از كار افتادگي براي فرزندان پسر بالاي 22سال مشمول تبعي يك

   د: مدارك لازم جهت ابطال دفترچه

     1-لاشه دفترچه
     2- اصل شناسنامه فرزندان بالاي 18 سال
     3- نامه از اداره مربوطه مبني بر ابطال و علت آن
    
1
نسخه قابل چاپ