سایر اقشار

الف مدارک لازم جهت صدوراولیه
 
1- اصل وکپی صفحات اول ودوم شناسنامه سرپرست (در صورت توضیحات کپی از صفحه توضیحات الزامی است)
2- اصل و کپی صفحه اول شناسنامه همسر و فرزندان و افراد تبعی(در صورت توضیحات کپی از صفحه توضیحات الزامی است)
3- ورود اطلاعات در سامانه امید توسط پیشخوان
4- اسم بیمه شده در لیست ارسالی موسسه بیمه گذار وجود داشته باشد در صورت عدم مغایرت با لیست ارسالی ، احراز هویت انجام می گیرد
5- فیش پرداختی بابت هزینه چاپ دفترچه برای هر بیمه شده
6- یک قطعه عکس 4*3 بیمه شده جدید ( بالای 2 سال )
7- اصل شناسنامه فرزندان پسر بالای 18 سال و دختر بالای 15 سال
8- شماره ملی برای کلیه افراد اصلی و تبعی
9- کد پستی
10- گواهی تحصیلی معتبر برای فرزندان پسر بالای 22 سال تا سن 25 سالگی مشمول تبعی یک/ مدارک محجوریت و یا از کار افتادگی برای فرزندان پسر بالای 22 سال مشمول تبعی یک
 

ب- مدارک لازم جهت تعویض و تمدید
 
1- آخرین جلد دفترچه
2- یک قطعه جدید عکس 4×3 برای بیمه شده بالای دو سال( در صورت لزوم)
3-اسم بیمه شده در لیست ارسالی موسسه بیمه گذار وجود داشته باشد در صورت عدم مغایرت با لیست ارسالی ، تمدید و یا تعویض امکان پذیر می باشد.
4-کد پستی( در صورت لزوم)
5- شماره ملی( در صورت لزوم)
6- اصل شناسنامه فرزندان پسر بالای 18 سال و دختر بالای 15 سال
       7- گواهی تحصیلی معتبر برای فرزندان پسر بالای22 سال تا سن 25 سالگی مشمول تبعی یک/ مدارک محجوریت ویا از کار افتادگی برای  فرزندان پسر بالای 22سال مشمول تبعی یک
 

ج- مدارک لازم جهت صدور المثنی
 
1- تکمیل فرم المثنی در پیشخوان
2- یک قطعه عکس 4×3 برای بیمه شده بالای 2 سال( در صورت لزوم)
3- فیش پرداختی بابت هزینه چاپ دفترچه برای هر بیمه شده
4- اصل یا کپی کارت ملی یا شناسنامه
5- کد پستی( در صورت لزوم)
6- در صورت درخواست المثنی برای فرزندان پسر بالای 18 سال و دختر بالای 15 سال و افراد تبعی 2 و 3 اصل و تصویر صفحه اول شناسنامه الزامی است.
       7- گواهی تحصیلی معتبر برای فرزندان پسر بالای22سال تا سن 25 سالگی مشمول تبعی یک/ مدارک محجوریت و یا از کار افتادگی برای فرزندان پسر بالای 22سال مشمول تبعی یک

   د: مدارک لازم جهت ابطال دفترچه

     1-لاشه دفترچه
     2- اصل شناسنامه فرزندان بالای 18 سال
     3- نامه از اداره مربوطه مبنی بر ابطال و علت آن
    
1
نسخه قابل چاپ